Agenda

29 oktober – Filmhuis Maarn

7 november – Rondleiding Zwerfsteneneiland
8 november – Gluren bij de Buren
13 november – Klaversjassen & Jokeren
21 november – Sinterklaasintocht

3 december – Filmhuis Maarn
12 december – Boekenmarkt Lions
16 december – Kerstsamenzang

10 april – Kinderkledingbeurs